Algemene Voorwaarden MYPUMP B.V. gevestigd te Amsterdam.

Versie Maart 2023

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Huurder: Iedere natuurlijke rechtspersoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; die een overeenkomst van huur en verhuur van een Artikel met verhuurder afsluit.
 10. Huurovereenkomst: Overeenkomst tussen verhuurder en huurder waarin ten minste huurproduct, -periode, -prijs en overige informatie genoemd wordt, waarmee huurder akkoord gaat en voor tekent.
 11. Huurproduct: Het product dat verhuurt wordt door verhuurder aan huurder.
 12. Huurperiode: De overeengekomen termijn dat het huurproduct wordt gehuurd.
 13. Koop artikel: Het artikel dat door consument wordt gekocht van de verkoper
 14. MYPUMP unit: Onbemande locker waar via website besteld product 24 uur per dag, 7 dagen per week kan worden opgehaald.
 15. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 16. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 17. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 18. Servicepunt. Een locatie waar bestelde producten kunnen worden opgehaald en ingeleverd.
 19. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 20. Verhuurder/ verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

MYPUMP B.V.
Joan Muskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam
088 3636 111
info@MYPUMP.NL
KvK-nummer: 85052272
Btw-identificatienummer: NL863489308B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Huurperiode

6.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode, genoemd in de huurovereenkomst.
6.2 Indien en voor zover huurder de huur beëindigt binnen de overeengekomen huurperiode, is huurder onverkort de huurprijs verschuldigd over de hele overeengekomen huurperiode, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Huurder verplicht zich het huurproduct in te leveren, dan wel opgehaald te laten worden door verhuurder, op de dag dat de huurovereenkomst vermeldt.
6.4 Het is mogelijk de huurperiode te verlengen door dit tijdig (tenminste 24 uur voor het einde van de huurperiode) aan te geven aan de klantenservice via de e-mail, telefoon of bij een van de servicepunten.

Artikel 7 Huurprijs

7.1 De huurprijs wordt bepaald aan de hand van het te verhuren product en de huurperiode en staat vermeld op de huurovereenkomst.
7.2 De huurprijs wordt voldaan voordat de huurperiode ingaat, dit kan online.
7.3 Bij verlenging van de huurperiode dient de huurprijs voor de nieuwe huurperiode voldaan te zijn voordat de nieuwe huurperiode ingaat.

Artikel 8 Borgsom

8.1 Voor sommige huurproducten kan een borgsom worden gevraagd, vanwege de waarde die het vertegenwoordigd.
8.2 De borgsom dient vooraf voldaan te worden en bij het correct inleveren wordt de borgsom teruggestort op het bij de verhuurder bekende IBAN.
8.3 Indien het huurproduct niet correct of tijdig ingeleverd wordt, wordt dit ingehouden van de borgsom.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling van de huurovereenkomst vindt altijd voor ingang van de huurperiode plaats.
9.2 Betaling kan online geschieden via iDeal, Creditcard.
9.3 Contante betaling kan alleen na (schriftelijke) toestemming van de klantenservice.
9.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 Levering

10.1 Huurproducten kunnen worden afgehaald bij een van de MYPUMP units of bij een van de servicepunten, voor het actuele overzicht van de locaties zie de website: www.mypump.nl
10.2 De huurder kan op verzoek en tegen betaling gebruik maken van de bezorgservice, het bezorgmoment geschiedt in overleg met de klantenservice.
10.3 Huurproducten kunnen opgehaald worden binnen het daarvoor aangegeven werkgebied van de verhuurder. Een verzoek om het product op te halen dient tijdig bekend gemaakt te worden bij de klantenservice van verhuurder. Dit betekent ten minste 24 uur voordat de huurperiode is afgelopen, zodat verhuurder tijd heeft om aan het ophaalverzoek te voldoen.
10.4 Eventuele (extra) kosten voor het gebruik maken van een retourservice, zijn niet standaard bij de huurprijs inbegrepen en worden als een aparte dienstverlening in rekening gebracht bij de huurder.
10.5 Indien de verhuurder geen gehoor geeft op het afgesproken retourafspraak worden deze kosten wel in rekening gebracht. De huurder dient zelf zorg te dragen om het product tijdig in te leveren. Eventuele extra dagen kunnen hierdoor nog in rekening gebracht te worden als het verhuurde product niet tijdig geretourneerd wordt. De huurder kan nogmaals de ophaalverzoek doen, deze zal dan nogmaals in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Eigen Risico & Schade

11.1 Het eigen risico bij schade, vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding of totaal verloren gaan bedraagt € 1.500,- per huurproduct.
11.2 Huur-onderdelen die niet of beschadigd retour komen, worden aangeschaft en afgerekend tegen daarvoor gangbare kostprijs voor consumenten van MYPUMP.

Artikel 12 Eigendom & Aansprakelijkheid

12.1 Het te huren product blijft te allen tijde eigendom van verhuurder.
12.2 Hetgeen aangeschaft wordt is louter de “huurperiode” van het te huren product, een verzekering en eventueel bijbehorende accessoires van verhuur product zijn ten alle tijden eigendom van de verhuurder, zoals zij conform de huurovereenkomst zijn verstrekt.
12.3 De huurder mag het huurproduct niet onder- of doorverhuren aan derden. Het is alleen voor eigen gebruik toegestaan.
12.4 Huurder is tot aan het moment dat het huurproduct door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het huurproduct en -onderdelen, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
12.5 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van huurder of derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het huurproduct.
12.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (onjuist) gebruik van huurproducten aan huurder, derden of objecten.

Artikel 13 - Herroepingsrecht

Bij producten:
13.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
13.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
13.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
13.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
13.5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
13.6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 14 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

14.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
14.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 14.1.
14.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 15 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

15.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de klantenservice.
15.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
15.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
15.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
15.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
15.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 16 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

16.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
16.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
16.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
16.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 17 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
17.1 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 18 - De prijs

18.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
18.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
18.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
18.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
18.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 19 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

19.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
19.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
19.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 20 - Levering en uitvoering

20.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
20.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
20.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
20.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
20.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 - Klachtenregeling

21.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
21.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
21.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
21.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 22 Communicatie

22.1 Huurder gaat ermee akkoord dat er zowel telefonisch als digitaal (e-mail, WhatsApp) gecommuniceerd wordt over het huren van huurproducten.
22.2 Huurder ontvangt bij aangaan van de huurovereenkomst een digitale link naar de algemene verhuurvoorwaarden.
22.3 Huurder ontvangt voor het verstrijken van de huurperiode via e-mail een reminder met tevens hierin een optie om de huurperiode te verlengen middels een betaallink.
22.4 Indien huurder het gehuurde product niet tijdig of correct inlevert ontvangt huurder een herinnering en vindt er telefonisch contact plaats.
22.5 Indien huurder geen gehoor geeft aan eerdere oproepen van verhuurder en het gehuurde product niet inlevert, gaat huurder ermee akkoord dat verhuurder dan de huurperiode tot dat moment in rekening kan brengen bij huurder tegen het dagtarief en dit via automatische incasso of wel door middel van een deurwaarder te incasseren.
22.6 Om de huurder extra diensten en voordelen aan te bieden via WhatsApp en email.

Artikel 23 Privacy

23.1 Verhuurder handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
23.2 Verhuurder verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en strikt voor het uitvoeren van een goedlopend proces alleen met betrekking tot de verhuur van huurproducten.
23.3 De verhuurder zal in overeenstemming met de AVG regelgeving de huurder mondeling of schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor het verstrekken van e-mailmarketing, de huurder kan dit ieder gewenst moment stop zetten.

Artikel 24 Slotbepalingen

24.1 MYPUMP is te allen tijde gerechtigd de algemene huurvoorwaarden aan te passen, zonder de huurder hiervan te notificeren.
24.2 Op deze algemene verhuurvoorwaarden en op de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.

Servicevoorwaarden MYPUMP B.V.

Deze website wordt beheerd door MYPUMP B.V. Op de gehele website verwijzen de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar de MYPUMP. MYPUMP biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten vanaf deze website aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen zoals hier vermeld. Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, "Servicevoorwaarden" (“Service”), inclusief de aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of inbrengers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden. Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven aan minderjarigen die onder uw verantwoordelijkheid vallen om onze site aan hen aan te bieden.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht).
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw services.

SECTIE 2 - ALGEMENE SERVICEVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan een gebruiker om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accuratere, volledigere of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienst gedaan op deze site is ongeldig indien verboden.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen inzicht, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klant account, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mail- en/of het factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en account informatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.
Raadpleeg onze retourvoorwaarden voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt.
Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke opmerkingen verzendt of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen") stuurt, stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen inzicht bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om nationale en internationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken op uw eigen risico is.
De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons wordt aangegeven) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk de MYPUMP, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers mogen in geen geval aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad(inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of producten die zijn aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of nalatigheden in enige inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud(of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid.Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg - of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord de MYPUMP en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van verwijzing, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - AFWIKKELBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u van onze diensten niet langer gebruik wenst te maken of wanneer u onze website niet langer gebruikt.
Als u, naar eigen inzicht, faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan het u toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling uit deze Servicevoorwaarden betekent niet dat er afstand gedaan wordt van dat recht of bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle andere voorwaarden die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en bepalen het gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de MYPUMP.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze Servicevoorwaarden en iedere separate overeenkomst waarbij wij u diensten verlenen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

SECTIE 19 - AANPASSINGEN OP DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde inzien op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen inzicht, de Servicevoorwaarden of gedeelten hiervan te updaten, veranderen of vervangen door updates of wijzigingen op de website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid onze website periodiek te controleren op wijzigingen.
Door verder gebruik te maken van onze website, na het plaatsen van dergelijke wijzigingen, stemt u in met deze wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACT INFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden dienen te worden gericht aan info@mypump.nl

SECTIE 21 - ATTRIBUTIE

WhatsApp icons created by riajulislam - Flaticon

Wij gebruiken cookies om onze service te verbeteren.