Algemene Voorwaarden VERHUUR MYPUMP

Deze huurvoorwaarden zijn een addendum op de Algemene Voorwaarden van De Boezemvriend B.V.

Versie Maart 2021

Artikel 1 Definities

Verhuurder: MYPUMP is een label van De Boezemvriend B.V. KvK-nummer 59062053

Huurder: Iedere natuurlijke rechtspersoon die een overeenkomst van huur en verhuur van een Artikel met verhuurder afsluit.

Huurovereenkomst: Overeenkomst tussen verhuurder en huurder waarin ten minste huurproduct, -periode, -prijs en overige informatie genoemd wordt, waarmee huurder akkoord gaat en voor tekent.

Huurproduct: Het product dat verhuurt wordt door verhuurder aan huurder.

Huurperiode: De overeengekomen termijn dat het huurproduct wordt gehuurd.

Artikel 2 Huurperiode

2.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode, genoemd in de huurovereenkomst.

2.2 Indien en voor zover huurder de huur beëindigt binnen de overeengekomen huurperiode, is huurder onverkort de huurpenningen verschuldigd over de hele overeengekomen huurperiode, tenzij anders overeengekomen.

2.3 Huurder verplicht zich het huurproduct in te leveren, dan wel opgehaald te laten worden door verhuurder, op de dag dat de huurovereenkomst vermeldt.

2.4 Het is mogelijk de huurperiode te verlengen door dit tijdig (tenminste 24 uur voor het einde van de huurperiode) aan te geven aan de klantenservice via de reminder e-mail of fysiek in de winkel.

Artikel 3 Huurprijs

3.1 De huurprijs wordt bepaald aan de hand van het te verhuren product en de huurperiode en staat vermeld op de huurovereenkomst.

3.2 De huurprijs wordt voldaan voordat de huurperiode ingaat, dit kan online of fysiek in de winkel.

3.3 Bij verlenging van de huurperiode dient de huurprijs voor de nieuwe huurperiode voldaan te zijn voordat de nieuwe huurperiode ingaat.

Artikel 4 Borgsom

4.1 Voor sommige huurproducten (borstkolven uitgezonderd) wordt een borgsom gevraagd, vanwege de waarde die het vertegenwoordigd.

4.2 De borgsom dient vooraf voldaan te worden en bij het correct inleveren wordt de borgsom teruggestort op het bij de verhuurder bekende IBAN.

4.3 Indien het huurproduct niet correct of tijdig ingeleverd wordt, wordt dit ingehouden van de borgsom.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling van de huurovereenkomst vindt altijd voor ingang van de huurperiode plaats.

5.2 Betaling kan online geschieden via iDeal, Creditcard, bij bezorging aan huis via PIN en Creditcard en bij afhaal via PIN, Creditcard of contant.

Artikel 6 Levering

6.1 Huurproducten kunnen worden afgehaald in de winkel gevestigd aan de Henrick de Keijserplein 22 1073 SZ te Amsterdam of bij een van de MYPUMP Units, voor het actuele overzicht van de locaties zie de website www.mypump.nl

6.2 De huurder kan op verzoek gebruik maken van de bezorgservice, de bezorging wordt standaard binnen 10 uur gerealiseerd. Dit is echter geen garantie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

6.3 Huurproducten kunnen opgehaald worden binnen het daarvoor aangegeven werkgebied van de verhuurder. Een verzoek om het product op te halen dient tijdig bekend gemaakt te worden bij de klantenservice van verhuurder. Dit betekent ten minste 24 uur voordat de huurperiode is afgelopen, zodat verhuurder tijd heeft om aan het ophaalverzoek te voldoen.

6.4 Indien de verhuurder geen gehoor geeft op het afgesproken ophaalmoment wordt er een bedrag van € 20,- in rekening gebracht ter compensatie en dient huurder zelf zorg te dragen om het product tijdig in te leveren. Eventuele extra dagen kunnen hierdoor nog in rekening gebracht te worden als het verhuurde product niet tijdig geretourneerd wordt.

6.5 Eventuele (extra) kosten voor het gebruik maken van een koeriersdienst, zijn niet standaard bij de huurprijs inbegrepen en worden als een aparte dienstverlening in rekening gebracht bij de huurder door de betreffende dienstverlener.

Artikel 7 Eigen Risico & Schade

7.1 Het eigen risico bij schade, vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding of totaal verloren gaan bedraagt € 1.500,- per huurproduct.

7.2 Huur-onderdelen die niet of beschadigd retour komen, worden aangeschaft en afgerekend tegen daarvoor gangbare kostprijs voor consumenten van MYPUMP.

Artikel 8 Eigendom & Aansprakelijkheid

8.1 Het te huren product blijft te allen tijde eigendom van verhuurder.

8.2 Hetgeen aangeschaft wordt is louter de “huurperiode” van het te huren product, een verzekering en eventueel bijbehorende accessoires van verhuur product zijn ten alle tijden eigendom van de verhuurder, zoals zij conform de huurovereenkomst zijn verstrekt.

8.3 De huurder mag het huurproduct niet onder- of doorverhuren aan derden. Het is alleen voor eigen gebruik toegestaan.

8.4 Huurder is tot aan het moment dat het huurproduct door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het huurproduct en -onderdelen, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

8.5 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van huurder of derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het huurproduct.

8.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (onjuist) gebruik van huurproducten aan huurder, derden of objecten.

Artikel 9 Communicatie

9.1 Huurder gaat ermee akkoord dat er zowel telefonisch als digitaal (e-mail) gecommuniceerd wordt over het huren van huurproducten.

9.2 Huurder ontvangt bij aangaan van de huurovereenkomst een digitale link naar de algemene verhuurvoorwaarden.

9.3 Huurder ontvangt voor het verstrijken van de huurperiode via e-mail een reminder met tevens hierin een optie om de huurperiode te verlengen middels een betaal link.

9.4 Indien huurder het gehuurde product niet tijdig of correct inlevert ontvangt huurder een herinnering en vindt er telefonisch contact plaats.

9.5 Indien huurder geen gehoor geeft aan eerdere oproepen van verhuurder en het gehuurde product niet inlevert, gaat huurder ermee akkoord dat verhuurder dan de huurperiode tot dat moment in rekening kan brengen bij huurder tegen het dagtarief en dit via automatische incasso of wel door middel van een deurwaarder te incasseren.

Artikel 10 Privacy

10.1 Verhuurder handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.2 Verhuurder verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en strikt voor het uitvoeren van een goedlopend proces alleen met betrekking tot de verhuur van huurproducten.

10.3 De verhuurder zal in overeenstemming met de AVG regelgeving de huurder mondeling of schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor het verstrekken van e-mailmarketing, de huurder kan dit ieder gewenst moment stop zetten.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 MYPUMP is een label van De Boezemvriend B.V. dat te allen tijde gerechtigd de algemene huurvoorwaarden aan te passen, zonder de huurder hiervan te notificeren.

11.2 Op deze algemene verhuurvoorwaarden en op de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing

11.3 Geschillen die ontstaan tussen verhuurder en huurder voor zover niet in der minne op te lossen, worden voorgedragen aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wij gebruiken cookies om onze service te verbeteren.